Elektrik Dağıtımı Ve Tüketicilerin Tazminat Hakkı

0 74

  Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 12.09.2006 tarihinde yayınlanmış olmasına rağmen, yeni hali ile 21.12.2012 tarihinde yayınlanmış ve eski yönetmelik, yeni yönetmeliğin 28.maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yönetmeliğin 16.maddesi 1.fıkrasında; ) “Bildirimsiz kesintiler için Tablo 9’da belirlenen sınır değerler aşıldığında dağıtım şirketi bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcıya başvurusuna gerek duyulmaksızın tazminat öder” hükmünü içerse de;

Ve eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olsa bile, bu konuda tüketicinin korunması açısından bir istisna getirilerek,  geçici 6. Madde ile 2012 ve 2013 yılları gerçekleşmelerine göre kullanıcılara tedarik sürekliliğine ilişkin olarak tazminatların ödenmesi, kullanıcı başvurusuna istinaden yapılır. Başvurular ilgili yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar yapılmalıdır.” Eklentisi yapılmıştır.

            İşin aslında yönetmelik, ekler hariç olmak üzere 12 sayfa olmasına rağmen, maddeleri çok daha fazla içerik barındırmakta, yoruma ve eleştiriye ihtiyaç duyulan birçok madde bulunmakta, genel olarak tüketiciyi korumak yerine Tüketicinin hakkını aramasını yokuşa sürecek birçok madde bulunmaktadır.

            Bu nedenle bu hafta kalitenin denetimi ve tazminatların ödenmesi konusundaki bazı başlıklara değinebileceğiz,

            Tedarik Sürekliliği Kalitesi,

            Yönetmeliğin 8.maddesinde;

(1). Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun, kısa ve geçici kesintileri kaydeder….

(4) Kullanıcı; tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölçme ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilir. Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.

  Kullanıcılara ödenecek tazminatın hesaplanması ve ödenmesi

Önerilen İçerikler

MADDE 16 (1) Bildirimsiz kesintiler için Tablo 9’da belirlenen sınır değerler aşıldığında dağıtım şirketi bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcıya başvurusuna gerek duyulmaksızın tazminat öder. Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak ödeme, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılır ve tamamlanıncaya kadar müteakip dönemlerde yapılır. Ödeme, dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle, aboneliğin iptali halinde ise def’aten gerçekleştirilir.

Maddelerinden anlaşılacağı üzere özellikle bildirimsiz kesintilerin ve gerilim dalgalanmalarının tespiti için dağıtım şirketinin uygun göreceği ölçme ve kayıt cihazının şirketin uygun göreceği yere veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirmesi gerekecek, genel olarak düşündüğümüzde yüksek tüketimli aboneler dışında mesken veya küçük ölçekli ticarethaneler için fazladan bir gider demektir. Oysa şu anda kullanılan elektronik sayaçlar aynı zamanda yukarıda bahsedilen değerlerin ölçümü konusunda bir enerji analizörü kadar sağlam veri kaydetmektedir.

Ayrıca 2012 ve 2013 yıllarından sonra Dağıtım şirketlerinin belirleyecekleri kesinti süreleri ve etkilenen abonelere kendiliğinden tazminat ödemeleri hükmü getirilmiştir, Dağıtım şirketleri bu kesintileri ve etkilenen abonelerin kaydını düzgün tutmayıp ödemeleri yapmazsa, anlaşıldığı kadarı ile konu hukuki süreç ile sonlandırılacaktır.

Bunların dışında; Kullanıcının kendi hatalarından kaynaklanmaması kaydıyla kullanıcıya ait teçhizatta ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararlarının tazmininde de tespit ve süre hakkında sıkıntılar olmasına rağmen sonuçta kullanıcılar açısından olumlu bir başlangıç olmaktadır.

En büyük sorun hakkını bilmeyen veya hakkını bilse de bütün bu bürokratik işlemleri nasıl aşacağını bilemeyen tüketicilerin mağduriyetlerinin devam edeceğidir.

12.09.2006 tarihli yönetmelik yürürlükte iken bize ulaşan tüketiciler adına yaptığımız müracaatlarda tüketicilerin mağduriyetini gidermiş olmamız, eski yönetmeliğin de sorunları çözdüğünün bir göstergesidir.

Kaldı ki enerjinin sürekliliği ve kalitesi tek başına tüketici mağduriyetini de gidermiyor, bunun yanında enerji müsaadesi işleminden, faturalandırmaya, kaçak ve usulsüz elektrik kullanımından sözleşme feshine kadar birçok konuda tüketiciler mağdur edilmektedir.

Kamu ve tüketici mağduriyetine ve zararına sebep olacak, Haksız uygulamaların ve raporlamaların tespitine bağlı olarak dağıtım şirketlerine de cezai müeyyideler uygulanmalıdır.

Coşkun Tezel

[email protected]

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla